SDH Ořešín

zdar jak sviňa

Test pro dorostence

 

1. Látky nehořlavé jsou látky, které :

a) působením vysokých teplot nehoří

b) nehoří do teploty 100 °C

c) působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí

 

2. Jaké nebezpečí představuje oxid uhelnatý (CO) při požáru :

a) možnost narušení pokožky

b) žádné

c) možnost výbuchu a otravy

 

3. Hadice "C" je vyráběna v těchto délkách :

a) 20  ± 1 m

b) 20  ± O.5m

c) 19  ± l m

 

4. V jakém pořadí se provádí záchrana u požáru :

a) osob, zvířat, majetku

b) zvířat, majetku, osob

c) osob, majetku, zvířat

 

5. Mezi jednoduché hasební prostředky patří :

a) hasící přístroj, tlumice, vědro, požární čerpadla

b) tlumice, vědro, písek, lopata, větev

c) ruční hasící přístroje, automobilové stříkačky, tlumice

 

6. Ejektor řadíme mezi čerpadla :

a) odstředivá

b) proudová

c) pístová

 

7. Hadice "C" má průměr :             

a) 56 mm               

b) 52 mm              

c) 75mm

 

8. Pěna má hasební účinky :

a) izolující a chladící účinek

b) pouze chladící účinek

c) chemické zpomalování procesu hoření

 

9. Co znamená zkratka CAS 32 :

a) cisternová automobilová stříkačka o objemu 3200 1 vody

b) automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 320 l/min

c) cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 3200 l/min

 

l0. Průzkum požáru má za úkol :

a) co nejrychleji zjistit situaci na místě požáru

b) rozmístit techniku na nejvhodnější místa

c) likvidovat malá ohniska požáru

 

1l. Jakou vývěvu má PPS 12 : 

a) rotační

b) plynovou

c) odstředivou

 

12. Vypalování travnatých porostů:

a) je povoleno

b) je povoleno se svolením Obecního úřadu

c) je zakázáno

 

 

 

13. Hadice "B" má průměr :

a) 56 mm

b) 75 mm

c) 52 mm

 

14. Při nedokonalém hoření zpravidla vzniká nejvíce :

a) oxid uhelnatý CO

b) oxid uhličitý CO2

c) methan CH.

 

15. Voda má hasící efekt :

a) chladící a izolující

b) pouze chladící

c) chladící a dusivý

 

16. Nejvýznamnější inertní plyn je :

a) oxid uhličitý C02

b) oxid uhelnatý CO

c) dusík             N2

 

17. Družstvo jednotky požární ochrany tvoří:

a) velitel + 2 osoby

b) velitel + 5 osob

c) velitel + 3 osoby

 

18. Zmenšené družstvo jednotky požární ochrany tvoří :

a) velitel + 2 osoby

b) velitel + 5 osob

c) velitel + 3 osoby

 

19. Z meteorologických vlivů nejvíce působí na průběh požáru :

a) vítr

b) teplota vzduchu

c) srážky

 

 

20. Za přepravu jednotky PO na místo požáru zodpovídá :                      

a) řidič vozidla                    

b) velitel vozu                     

c) velitel zásahu

 
               

21. Grafický znak je taktickým označením pro :      

a) velitele zmenšeného družstva     

b) velitele družstva            

c) strojníka

 
 

 
 

       22. Grafický znak je taktickým označením pro :                               

a) velitele družstva                            

b) spojku                             

c) strojníka

 
 

 
 

23. Grafický znak je taktickým označením pro :

a) spojku

b) velitele zmenšeného družstva

c) člena družstva

 
 

 
 

       24. Grafický znak je taktickým označením pro :                               

a) člena družstva - číslo 2                                

b) strojníka                                                                                                                        

c) spojku

 
 

 
 

25. Grafický znak je taktickým označením pro:                                                     

a) strojníka                                                                                                                       

b) strojníka zmenšeného družstva

c) velitele

       
 

 
 

 
 
 

26. Rozdíl mezi danými grafickými znaky je :           

a) sudé číslo je vedoucím operační skupiny

b) liché číslo je vedoucím operační skupiny                

c) žádný

 

 

27. Podél hadice nebo hadicového vedení se chodí :

a) vlevo

b) vpravo

c) libovolně

 

28. Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje :

a) obec

b) okres

c) HZS okresu

 

       29. Velitele jednotky SDH jmenuje a odvolává :                  

a) starosta SDH                  

b) starosta obce                  

c) okresní požární rada

 

30. Požár je likvidován za situace :

a) hoření ustalo a nehrozí nebezpečí jeho dalšího pokračováni

b) teplota v prostoru hoření klesla na teplotu okolí

c) plocha hoření byla pokryta hasební látkou

 

31. Při tepenném krvácení :

a) je krev tmavší a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů

b) je krev jasně červená a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů

c) je krev tmavší a zvolna z rány vytéká

 

32. Příznaky žilního krvácení :

a) z rány stříká tmavá krev

b) z rány vytéká tmavá krev

c) z rány vytéká světlá krev

 

33. Co je to šok a první pomoc při něm :

a) je to stav bezvědomí - umělé dýchání

b) je to neschopnost těla bránit se proti bolesti - tišení bolesti

c) je to reakce těla na poranění, které může přejít do bezvědomí a končit smrtí - 5T = ticho, tišení bolesti, tekutiny, teplo a transport

 

34. První pomoc při bezvědomí :

a) podávání tekutin - i alkohol

b) nepřímá masáž srdce

c) umělé dýchání - resuscitace

 

35. Jaké jsou základní příznaky života :

a) dech a pokrevní sliznice

b) tep, dech a reakce zornic

c) normální tělesná teplota a dech

 
SDH Ořešín Příhon 1, Brno - Ořešín, 62100 sdhoresin@centrum.cz